نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مزایده
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : قرائت کنتور و وصول مطالبات شهرستان بهار

شماره : 1401-53

تاریخ ایجاد پست : 1401/5/3 12:20:13

مهلت دریافت سند : 1401/5/6

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/5/11

تاریخ پایان : 1401/5/5

خ