نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : تامین نیروی انسانی

شماره : 1401-61

تاریخ ایجاد پست : 1401/5/22 08:56:25

مهلت دریافت سند : 1401/5/20

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/5/25

تاریخ پایان : 1401/5/19

خ