نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : انتخاب مشاور جهت نظارت بر فعالیتهای توزیع

شماره : 1401-39

تاریخ ایجاد پست : 1401/5/22 08:59:16

مهلت دریافت سند : 1401/5/9

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/5/13

تاریخ پایان : 1401/4/2

خ