نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : انواع فیوز کاردی

شماره : 1401-34

تاریخ ایجاد پست : 1401/3/10 11:23:59

مهلت دریافت سند : 1401/3/11

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/3/18

تاریخ پایان : 1401/3/10

ح